مقایسه

مرتب سازی بر اساس:

اتاق خواب: 5حمام : 4متر مربع: 265

حویلی

اتاق خواب: 2حمام : 2

آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام : 2

آپارتمان

کرایه12,000
آپارتمان کرایی کابل باغ بابر

اتاق خواب: 4حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

کرایه12,000

اتاق خواب: 4حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اتاق خواب: 5حمام : 3متر مربع: 250

حویلی

25,000

اتاق خواب: 5حمام : 3متر مربع: 250

حویلی

کرایه$9,000
حویلی کرایی کوچه پاسپورت کابل
کرایه$9,000

اتاق خواب: 42

حویلی

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

$46,000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

$30,000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

گرویAFN650,000
حویلی گروی کابل ناحیه نهم ، خواجه رواش
گرویAFN650,000

اتاق خواب: 4حمام : 2

حویلی

شروع کرایه ازAFN380
آپارتمان های کرایی ابراهیم خلیل پلازا کابل

اتاق خواب: 3حمام : 4

آپارتمان

شروع کرایه ازAFN380

اتاق خواب: 3حمام : 4

آپارتمان