مقایسه

4 هفته قبل

4 هفته قبل

حمام: 1

حویلی

1 ماه قبل

AFN9,000
حویلی کرایی کابل ناحیه شانزده قلعه زمان خان

اتاق خواب: 4حمام : 4متر مربع: 400

حویلی

admin

2 ماه قبل

AFN9,000

اتاق خواب: 4حمام : 4متر مربع: 400

حویلی

2 ماه قبل

AFN13,000

اتاق خواب: 3حمام : 3

آپارتمان

2 ماه قبل

AFN13,000

اتاق خواب: 3حمام : 3

آپارتمان

2 ماه قبل

کرایهAFN20,000/گروی 200000
حویلی لوکس کرایی و گروی

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 143

2 ماه قبل

کرایهAFN20,000/گروی 200000

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 143

2 ماه قبل

اتاق خواب: 3حمام: 1

آپارتمان

2 ماه قبل

اتاق خواب: 3حمام: 1

آپارتمان

2 ماه قبل