مقایسه

کرایه ماهانه$275
آپارتمان کرایی در سرک دوم تایمنی کابل

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

7 روز قبل

کرایه ماهانه$275

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

7 روز قبل

کرایهAFN20,000
آپارتمان نوساز کرایی در خیرخانه کابل

اتاق خواب: 4حمام : 3

آپارتمان

1 هفته قبل

کرایهAFN20,000

اتاق خواب: 4حمام : 3

آپارتمان

1 هفته قبل

AFN16,500
خانه کرایی در کابل سرک پنجم تایمنی

آپارتمان کرایی درکابل سرک پنج تایمنی

چهار راهی سابقه تایمنی, 40 meter road, Shar-i-Naw, Kabul, 1001, Afghanistan

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

2 هفته قبل

AFN16,500

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

2 هفته قبل

کرایهAFN9,000
تهکوی کرایی در دشت برچی

تخت: 1حمام: 1

تهکوی

1 ماه قبل

کرایهAFN9,000

تخت: 1حمام: 1

تهکوی

1 ماه قبل

اتاق خواب: 8حمام : 3متر مربع: 300

حویلی

1 ماه قبل

اتاق خواب: 8حمام : 3متر مربع: 300

حویلی

1 ماه قبل

کرایهAFN16,000
حویلی کرایی در سرک میدان هوایی کابل

اتاق خواب: 6حمام : 2متر مربع: 300

حویلی

1 ماه قبل

کرایهAFN16,000

اتاق خواب: 6حمام : 2متر مربع: 300

حویلی

1 ماه قبل

کرایهAFN10,000
خانه کرایی دشت برچی ایستگاه مغازه 2

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

1 ماه قبل

کرایهAFN10,000

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

1 ماه قبل

متر مربع: 200

سالن کرایی مناسب برای واحدهای تولیدی

1 ماه قبل

متر مربع: 200

سالن کرایی مناسب برای واحدهای تولیدی

1 ماه قبل