مقایسه

AFN9,000
حویلی کرایی کابل ناحیه شانزده قلعه زمان خان

اتاق خواب: 4حمام : 4sqmtr: 400

حویلی

AFN9,000

اتاق خواب: 4حمام : 4sqmtr: 400

حویلی

AFN13,000

اتاق خواب: 3حمام : 3

آپارتمان

AFN13,000

اتاق خواب: 3حمام : 3

آپارتمان

کرایهAFN20,000/گروی 200000
حویلی لوکس کرایی و گروی
کرایهAFN20,000/گروی 200000

اتاق خواب: 4حمام : 2sqmtr: 143

اتاق خواب: 3حمام: 1

آپارتمان

گرویAFN800,000AFN0
خانه گروی، کرایی عقب فابریکه جنگلگ کابل

اتاق خواب: 4

خانه

گرویAFN800,000AFN0

اتاق خواب: 4

خانه