مقایسه

AFN15,000
آپارتمان های کرایی در کارته نو کابل

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

AFN15,000

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

کرایه ماهانه$275
آپارتمان کرایی در سرک دوم تایمنی کابل

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

کرایه ماهانه$275

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

کرایهAFN20,000
آپارتمان نوساز کرایی در خیرخانه کابل

اتاق خواب: 4حمام : 3

آپارتمان

کرایهAFN20,000

اتاق خواب: 4حمام : 3

آپارتمان

AFN16,500
خانه کرایی در کابل سرک پنجم تایمنی

آپارتمان کرایی درکابل سرک پنج تایمنی

چهار راهی سابقه تایمنی, 40 meter road, Shar-i-Naw, Kabul, 1001, Afghanistan

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

AFN16,500

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

کرایهAFN9,000
تهکوی کرایی در دشت برچی

تخت: 1حمام: 1

تهکوی

کرایهAFN9,000

تخت: 1حمام: 1

تهکوی

اتاق خواب: 8حمام : 3sqmtr: 300

حویلی

اتاق خواب: 8حمام : 3sqmtr: 300

حویلی

کرایهAFN16,000
حویلی کرایی در سرک میدان هوایی کابل

اتاق خواب: 6حمام : 2sqmtr: 300

حویلی

کرایهAFN16,000

اتاق خواب: 6حمام : 2sqmtr: 300

حویلی

کرایهAFN10,000
خانه کرایی دشت برچی ایستگاه مغازه 2

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

کرایهAFN10,000

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان