مقایسه

اتاق خواب: 5حمام : 4متر مربع: 265

حویلی

اتاق خواب: 5حمام : 3متر مربع: 250

حویلی

25,000

اتاق خواب: 5حمام : 3متر مربع: 250

حویلی

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

$46,000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

$30,000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اتاق خواب: 5حمام : 3متر مربع: 300

حویلی

اتاق خواب: 5حمام : 3متر مربع: 300

حویلی

اتاق خواب: 5حمام : 3متر مربع: 206

حویلی

$62,000

اتاق خواب: 5حمام : 3متر مربع: 206

حویلی

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

50,000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اتاق خواب: 6حمام : 3متر مربع: 266

حویلی

$60,000

اتاق خواب: 6حمام : 3متر مربع: 266

حویلی