مقایسه

تماس با admin

کرایه$9,000
حویلی کرایی کوچه پاسپورت کابل
کرایه$9,000

اتاق خواب: 42

حویلی

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

$46,000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

$30,000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

گرویAFN650,000
حویلی گروی کابل ناحیه نهم ، خواجه رواش
گرویAFN650,000

اتاق خواب: 4حمام : 2

حویلی

شروع کرایه ازAFN380
آپارتمان های کرایی ابراهیم خلیل پلازا کابل

اتاق خواب: 3حمام : 4

آپارتمان

شروع کرایه ازAFN380

اتاق خواب: 3حمام : 4

آپارتمان

فی متر مربع $570
آپارتمان فروشی کابل کارته سه

اتاق خواب: 5متر مربع: 160

آپارتمان

فی متر مربع $570

اتاق خواب: 5متر مربع: 160

آپارتمان

اتاق خواب: 5حمام : 3متر مربع: 206

حویلی

$62,000

اتاق خواب: 5حمام : 3متر مربع: 206

حویلی

$29,000
آپارتمان فروشی در کابل شهرک معمار شهر

اتاق خواب: 3حمام: 1

آپارتمان

$29,000

اتاق خواب: 3حمام: 1

آپارتمان

اتاق خواب: 6حمام : 3متر مربع: 266

حویلی

$60,000

اتاق خواب: 6حمام : 3متر مربع: 266

حویلی

$25,000

اتاق خواب: 2حمام: 1

آپارتمان

$25,000

اتاق خواب: 2حمام: 1

آپارتمان

AFN1,300,000
حویلی فروشی کابل کوتل خیرخانه

حویلی فروشی کابل کوتل خیرخانه

Перевал Хаирхана, Kabul Mazar Highway, Mir Bacha Kot, Kabul, 1061, Afghanistan

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 300

حویلی

AFN1,300,000

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 300

حویلی

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 103

آپارتمان

$52,000

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 103

آپارتمان

کرایهAFN6,500
آپارتمان کرایی شهرک امارات

اتاق خواب: 2حمام: 1

آپارتمان

کرایهAFN6,500

اتاق خواب: 2حمام: 1

آپارتمان

کرایهAFN10,000
دوکان فروشی در کارته نو کابل
کرایهAFN10,000

متر مربع: 28

دوکان

AFN2,200,000
حویلی فروشی کابل تایمنی

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 100

حویلی

AFN2,200,000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 100

حویلی

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

$55,000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کرایهAFN5,000
آپارتمان کرایی دشت برچی شهرک دوازده امام
کرایهAFN5,000

اتاق خواب: 2حمام: 1

آپارتمان

شروع ازAFN38,000
آپاتمان های فروشی دو،سه،و چهار اتاقه
شروع ازAFN38,000

اتاق خواب: 4

آپارتمان

گرویAFN800,000
آپارتمان کرایی شهرک امارات

آپارتمان گروی کابل، قصبه

Qasaba Town, Kabul, 1002, Afghanistan

اتاق خواب: 3

آپارتمان

گرویAFN800,000

اتاق خواب: 3

آپارتمان

AFN1,700,000
AFN1,700,000

حمام : 3

حویلی

کرایهAFN7,000
آپارتمان کرایی دارای یک اتاق در کابل پل آرتل

تخت: 1حمام: 1

آپارتمان

کرایهAFN7,000

تخت: 1حمام: 1

آپارتمان

اتاق خواب: 7حمام : 4متر مربع: 350

حویلی

$75,000

اتاق خواب: 7حمام : 4متر مربع: 350

حویلی

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 175

حویلی

AFN40,000

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 175

حویلی

AFN1,200,000
کارته نو1
AFN1,200,000

حمام: 1متر مربع: 300

حویلی

$180,000

اتاق خواب: 10حمام : 5متر مربع: 200

بلاک

شروع از $30,000
آپارتمان فروشی کابل حصه دوم خیرخانه لیسه مریم

اتاق خواب: 2حمام : 2

آپارتمان

شروع از $30,000

اتاق خواب: 2حمام : 2

آپارتمان

AFN2,000,000
حویلی فروش کابل دشت برچی
AFN2,000,000

حمام : 2

حویلی

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

$57,000

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

AFN9,000
حویلی کرایی کابل ناحیه شانزده قلعه زمان خان

اتاق خواب: 4حمام : 4متر مربع: 400

حویلی

AFN9,000

اتاق خواب: 4حمام : 4متر مربع: 400

حویلی

$62,000

اتاق خواب: 3حمام : 3

آپارتمان

اتاق خواب: 9حمام : 5

حویلی

$150,000

اتاق خواب: 9حمام : 5

حویلی

AFN13,000

اتاق خواب: 3حمام : 3

آپارتمان

AFN13,000

اتاق خواب: 3حمام : 3

آپارتمان

$75,000
حویلی فروشی مقابل وزارت انرژی و آب دارالامان کابل

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 200

حویلی

$75,000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 200

حویلی

کرایهAFN20,000/گروی 200000
حویلی لوکس کرایی و گروی

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 143

کرایهAFN20,000/گروی 200000

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 143

حویلی فروشی مجلل چهار منزله  با مساحت 4 بسوه دارالامان

موترهای دارالامان, Asmayi Road, Sash Darak, Kabul, 1001, Afghanistan

اتاق خواب: 12حمام : 7متر مربع: 400

حویلی

$270,000

اتاق خواب: 12حمام : 7متر مربع: 400

حویلی

$250

اتاق خواب: 3حمام: 1

آپارتمان

AFN3,500,000
حویلی فروشی تخریبی در کابل دارالامان جای رییس
AFN3,500,000

اتاق خواب: 3حمام: 1

حویلی

$20,000
خانه لوکس گروی پروان سوم

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

$20,000

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

اتاق خواب: 5حمام : 3

آپارتمان

$400

اتاق خواب: 5حمام : 3

آپارتمان

اتاق خواب: 4حمام : 3متر مربع: 200

حویلی

$60,000

اتاق خواب: 4حمام : 3متر مربع: 200

حویلی

$89,000

اتاق خواب: 8حمام : 2

حویلی

AFN1,400,000
حویلی فروشی درسرک شهرک دوازده امام

اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 200

حویلی

AFN1,400,000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 200

حویلی

گرویAFN800,000AFN0
خانه گروی، کرایی عقب فابریکه جنگلگ کابل

اتاق خواب: 4

خانه

گرویAFN800,000AFN0

اتاق خواب: 4

خانه

AFN3,600,000AFN0
آپارتمان دارای سه اتاق حمام تشناب برای فروش دشت برچی
AFN3,600,000AFN0

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

AFN15,000
آپارتمان های کرایی در کارته نو کابل

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

AFN15,000

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

$63,000

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

AFN3,200,000
حویلی فروشی با مساحت 350 متر مربع

اتاق خواب: 6حمام : 3

حویلی

AFN3,200,000

اتاق خواب: 6حمام : 3

حویلی

AFN360,000
حویلی فروشی قلعه جیتگر چهار منزله

حمام: 1متر مربع: 170

حویلی

AFN360,000

حمام: 1متر مربع: 170

حویلی

اتاق خواب: 8حمام : 6متر مربع: 150

حویلی

$140,000

اتاق خواب: 8حمام : 6متر مربع: 150

حویلی

اتاق خواب: 6حمام : 3متر مربع: 200

$92,000

اتاق خواب: 6حمام : 3متر مربع: 200

کرایه ماهانه$275
آپارتمان کرایی در سرک دوم تایمنی کابل

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

کرایه ماهانه$275

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

$65,000

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

AFN2,200,000
حویلی فروشی دربرچی ایستگاه ریگریشن برچی

اتاق خواب: 5حمام : 2

حویلی

AFN2,200,000

اتاق خواب: 5حمام : 2

حویلی

کرایهAFN20,000
آپارتمان نوساز کرایی در خیرخانه کابل

اتاق خواب: 4حمام : 3

آپارتمان

کرایهAFN20,000

اتاق خواب: 4حمام : 3

آپارتمان

آپارتمان فروشی در کارته سخی کابل

کارته سخی, سرک مزار سخی, Kārte Parwān, Kabul, 1004, Afghanistan

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

$50,000

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

AFN16,500
خانه کرایی در کابل سرک پنجم تایمنی

آپارتمان کرایی درکابل سرک پنج تایمنی

چهار راهی سابقه تایمنی, 40 meter road, Shar-i-Naw, Kabul, 1001, Afghanistan

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

AFN16,500

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 111

آپارتمان

$68,000

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 111

آپارتمان

اتاق خواب: 5حمام : 4متر مربع: 400

حویلی

$70,000

اتاق خواب: 5حمام : 4متر مربع: 400

حویلی

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 210

حویلی

$35,000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 210

حویلی

کرایهAFN9,000
تهکوی کرایی در دشت برچی

تخت: 1حمام: 1

تهکوی

کرایهAFN9,000

تخت: 1حمام: 1

تهکوی

اتاق خواب: 8حمام : 3متر مربع: 300

حویلی

$900

اتاق خواب: 8حمام : 3متر مربع: 300

حویلی

AFN1,300,000
حویلی فروشی در سرک سوم کارته نو کابل

اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 300

حویلی

AFN1,300,000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 300

حویلی

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

$60,000

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

اتاق خواب: 16حمام : 15متر مربع: 750

حویلی

$400,000

اتاق خواب: 16حمام : 15متر مربع: 750

حویلی

کرایه ماهانه$300
آپارتمان کرایی لوکس در شهر نو کابل

اتاق خواب: 3حمام: 1

آپارتمان

کرایه ماهانه$300

اتاق خواب: 3حمام: 1

آپارتمان

کرایهAFN16,000
حویلی کرایی در سرک میدان هوایی کابل

اتاق خواب: 6حمام : 2متر مربع: 300

حویلی

کرایهAFN16,000

اتاق خواب: 6حمام : 2متر مربع: 300

حویلی

آپارتمان فروشی با دیزاین و ساخت فوق العاده در تایمنی

چهار راهی سابقه تایمنی, 40 meter road, Shar-i-Naw, Kabul, 1001, Afghanistan

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

$53,000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کرایهAFN10,000
خانه کرایی دشت برچی ایستگاه مغازه 2

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

کرایهAFN10,000

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

اتاق خواب: 12متر مربع: 200

$110,000

اتاق خواب: 12متر مربع: 200

$80,000/کرایه 18000 افغانی
آپارتمان فروشی کرایی گروی در حصه اول خیرخانه 6

اتاق خواب: 5حمام : 2

آپارتمان

$80,000/کرایه 18000 افغانی

اتاق خواب: 5حمام : 2

آپارتمان

اتاق خواب: 11حمام : 5متر مربع: 400

حویلی

$112,000

اتاق خواب: 11حمام : 5متر مربع: 400

حویلی

اتاق خواب: 8حمام : 5متر مربع: 300

خانه

AFN65,000

اتاق خواب: 8حمام : 5متر مربع: 300

خانه

AFN900,000
خانه گروی چهار قلعه چهاردهی کابل دارای 3 اتاق

اتاق خواب: 3

آپارتمان

AFN900,000

اتاق خواب: 3

آپارتمان

اتاق خواب: 5حمام : 5متر مربع: 280

حویلی

$70,000

اتاق خواب: 5حمام : 5متر مربع: 280

حویلی

اتاق خواب: 3متر مربع: 120

$58,000

اتاق خواب: 3متر مربع: 120

اتاق خواب: 7حمام : 5متر مربع: 150

حویلی

$110,000

اتاق خواب: 7حمام : 5متر مربع: 150

حویلی

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 150

حویلی

$44,000

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 150

حویلی

اتاق خواب: 78حمام : 20متر مربع: 480

تجارتی رهایشی

$500,000

اتاق خواب: 78حمام : 20متر مربع: 480

تجارتی رهایشی

AFN3,600,000
خانه در بهترین موقعیت چهار قلعه چهار دهی

فروش فوری خانه در چهار قلعه کابل

Chahar Qala-e-Chahardihi Rd, Kabol, Afghanistan

اتاق خواب: 5حمام : 3

AFN3,600,000

اتاق خواب: 5حمام : 3

اتاق خواب: 10حمام : 5متر مربع: 200

بلاک

$180,000

اتاق خواب: 10حمام : 5متر مربع: 200

بلاک

اتاق خواب: 10حمام : 9متر مربع: 300

حویلی

$130,000

اتاق خواب: 10حمام : 9متر مربع: 300

حویلی

اتاق خواب: 2متر مربع: 60

آپارتمان

$24,000

اتاق خواب: 2متر مربع: 60

آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

$37,000

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

اتاق خواب: 6حمام : 3

حویلی

$100,000

اتاق خواب: 6حمام : 3

حویلی

مترمربع$325
آپارتمان فروشی چهار راه قمبر

آپارتمان فروشی

چهار راه قنبر، Kabol, Afghanistan

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 153

آپارتمان

مترمربع$325

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 153

آپارتمان

اتاق خواب: 5حمام : 2

خانه

$50,000

اتاق خواب: 5حمام : 2

خانه

متر مربع $430
آپارتمان های فروشی اتفاق

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

متر مربع $430

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

بسوهAFN850,000
زمین-فروشی-شهرک-امید-سبز
بسوهAFN850,000

زمین