مقایسه

Alihsny

مزار شریف در ندارد

تماس با Alihsny

حویلی فروشی واقع در شهرک امیری مزار شریف

شهرک امیری، فاز چهارم، مقابل دانشگاه آریا

متر مربع: 420

حویلی

17,500

متر مربع: 420

حویلی