مقایسه

اتاق خواب: 7حمام : 5sqmtr: 500

حویلی

اتاق خواب: 7حمام : 5sqmtr: 500

حویلی

اتاق خواب: 2حمام : 2

Apartment

کرایه12,000
آپارتمان کرایی کابل باغ بابر

اتاق خواب: 4حمام: 1sqmtr: 150

Apartment

کرایه12,000

اتاق خواب: 4حمام: 1sqmtr: 150

Apartment

کرایه$9,000
حویلی کرایی کوچه پاسپورت کابل
کرایه$9,000

اتاق خواب: 42

حویلی

شروع کرایه ازAFN380
آپارتمان های کرایی ابراهیم خلیل پلازا کابل

اتاق خواب: 3حمام : 4

Apartment

شروع کرایه ازAFN380

اتاق خواب: 3حمام : 4

Apartment

اتاق خواب: 2حمام : 2

Apartment

اتاق خواب: 2حمام : 2

Apartment

کرایهAFN6,500
آپارتمان کرایی شهرک امارات

اتاق خواب: 2حمام: 1

Apartment

کرایهAFN6,500

اتاق خواب: 2حمام: 1

Apartment

کرایهAFN7,000
آپارتمان کرایی دارای یک اتاق در کابل پل آرتل

تخت: 1حمام: 1

Apartment

کرایهAFN7,000

تخت: 1حمام: 1

Apartment


error: Content is protected !!