مقایسه

$155,000
$155,000

اتاق خواب: 14حمام : 6sqmtr: 250

Apartment

150,000

اتاق خواب: 10حمام : 6sqmtr: 300

خانه های تخریبی

150,000

اتاق خواب: 10حمام : 6sqmtr: 300

خانه های تخریبی

157,000

اتاق خواب: 4حمام : 2sqmtr: 350

حویلی

157,000

اتاق خواب: 4حمام : 2sqmtr: 350

حویلی

AFN1,300,000

تخت: 1 اطاقحمام: 1sqmtr: 200

خانه

AFN1,300,000

تخت: 1 اطاقحمام: 1sqmtr: 200

خانه

اتاق خواب: 5حمام : 4sqmtr: 265

حویلی

25,000
حویلی فروشی کمپنی احمد جان مینه

اتاق خواب: 5حمام : 3sqmtr: 250

حویلی

اتاق خواب: 5حمام : 3sqmtr: 250

حویلی

$46,000
آپارتمان فروشی در کابل تایمنی

اتاق خواب: 3حمام: 1sqmtr: 120

Apartment

$46,000

اتاق خواب: 3حمام: 1sqmtr: 120

Apartment

$30,000
آپارتمان فروشی کابل ارزان قیمت شهرک سلیم کاروان
$30,000

اتاق خواب: 2حمام: 1sqmtr: 85

Apartment


error: Content is protected !!