مقایسه

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

4 روز قبل

$63,000

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

4 روز قبل

کرایه ماهانه$275
آپارتمان کرایی در سرک دوم تایمنی کابل

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

7 روز قبل

کرایه ماهانه$275

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

7 روز قبل

کرایهAFN20,000
آپارتمان نوساز کرایی در خیرخانه کابل

اتاق خواب: 4حمام : 3

آپارتمان

1 هفته قبل

کرایهAFN20,000

اتاق خواب: 4حمام : 3

آپارتمان

1 هفته قبل

آپارتمان فروشی در کارته سخی کابل

کارته سخی, سرک مزار سخی, Kārte Parwān, Kabul, 1004, Afghanistan

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

2 هفته قبل

$50,000

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

2 هفته قبل

AFN16,500
خانه کرایی در کابل سرک پنجم تایمنی

آپارتمان کرایی درکابل سرک پنج تایمنی

چهار راهی سابقه تایمنی, 40 meter road, Shar-i-Naw, Kabul, 1001, Afghanistan

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

2 هفته قبل

AFN16,500

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

2 هفته قبل

تخت: ٣حمام: ٣متر مربع: 150

آپارتمان

Engineer

4 هفته قبل

تخت: ٣حمام: ٣متر مربع: 150

آپارتمان

4 هفته قبل

AFN4,200,000
house for sale

خانه فروشی در ناحیه ششم کابل

سرک فیض محمد کاتب کوچه عباسقلی

اتاق خواب: 4حمام : 3متر مربع: 140

آپارتمان

reza

4 هفته قبل

AFN4,200,000

اتاق خواب: 4حمام : 3متر مربع: 140

آپارتمان

4 هفته قبل

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 111

آپارتمان

admin

4 هفته قبل

$68,000

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 111

آپارتمان

4 هفته قبل

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

1 ماه قبل

$60,000

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

1 ماه قبل