مقایسه

متر مربع: 300

زمین

1 ماه قبل

$17,000

متر مربع: 300

زمین

1 ماه قبل

AFN800,000
زمین فروشی4 بسوه ای در نوآباد غزنی

متر مربع: 400

زمین

Habib

1 ماه قبل

AFN800,000

متر مربع: 400

زمین

1 ماه قبل

AFN3,200,000
زمین فروشی4 بسوه ای در نوآباد غزنی

متر مربع: 400

زمین

2 ماه قبل

AFN3,200,000

متر مربع: 400

زمین

2 ماه قبل

بسوهAFN850,000
زمین-فروشی-شهرک-امید-سبز

زمین

3 ماه قبل

بسوهAFN850,000

3 ماه قبل