مقایسه

اتاق خواب: 3حمام: 1

آپارتمان

1 روز قبل

اتاق خواب: 3حمام: 1

آپارتمان

1 روز قبل

AFN3,500,000
حویلی فروشی تخریبی در کابل دارالامان جای رییس

اتاق خواب: 3حمام: 1

حویلی

1 روز قبل

AFN3,500,000

اتاق خواب: 3حمام: 1

حویلی

1 روز قبل

$20,000
خانه لوکس گروی پروان سوم

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

1 روز قبل

$20,000

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

1 روز قبل

اتاق خواب: 5حمام : 3

آپارتمان

2 روز قبل

اتاق خواب: 5حمام : 3

آپارتمان

2 روز قبل

اتاق خواب: 4حمام : 3متر مربع: 200

حویلی

3 روز قبل

$60,000

اتاق خواب: 4حمام : 3متر مربع: 200

حویلی

3 روز قبل

اتاق خواب: 8حمام : 2

حویلی

3 روز قبل

$89,000

اتاق خواب: 8حمام : 2

حویلی

3 روز قبل

AFN1,400,000
حویلی فروشی درسرک شهرک دوازده امام

اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 200

حویلی

4 روز قبل

AFN1,400,000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 200

حویلی

4 روز قبل